"Rozmawiamy z naszymi Klientami językiem rozwiązań, a nie problemów"


Prowadzenie ksiąg rachunkowych małych i dużych przedsiębiorstw

W Polsce działa bardzo wiele małych i dużych firm. Z prowadzonej działalności muszą się odpowiednio rozliczać. Dla tych podmiotów, które nie przewidują własnych działów księgowych, tylko rozważają prowadzenie księgowości przez zewnętrzne biura rachunkowe, mamy propozycję współpracy. Klienci biznesowi znajdą w naszej ofercie prowadzenie ksiąg rachunkowych małych i dużych przedsiębiorstw. W zależności od wielkości firmy mogą liczyć na różne usługi księgowe z naszej strony.

Na decyzję o prowadzeniu ksiąg rachunkowych małych i dużych przedsiębiorstw wpływa limit, jaki jest określany w przypadku przychodów na dany rok. Ten obowiązek może dotyczyć osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, których przychody za poprzedni rok podatkowy (obrotowy) wyniosą co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro. Ten limit przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy.

Za przychód z działalności uważa się kwoty należne, nawet jeśli nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników zajmujących się sprzedażą towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Dobrowolna zmiana sposobu rozliczania się

Zarówno małe, jak i duże przedsiębiorstwa, których przychody nie przekroczą ustawowego limitu, mają prawo do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Ale nie jest to obowiązkowe. Mogą również skorzystać z opcji prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jeśli zdecydują się dobrowolnie na taką alternatywę, to muszą złożyć we właściwym podatnikowi urzędzie skarbowym odpowiednie zawiadomienie. Oprócz pomocy przy wyborze sposobu rozliczania się proponujemy klientom pomoc także na etapie składania powiadomień oraz kompleksowego prowadzenia ksiąg rachunkowych małych i dużych przedsiębiorstw.

Zapraszamy do kontaktu w sprawie szczegółów tej usługi oraz zachęcamy do współpracy z naszym biurem rachunkowym w tym zakresie. Rzetelnie i terminowo wywiązujemy się ze wszystkich zleceń.BWB Kancelaria adwokacka
ul. Jagiellońska 6 lok 14P
Skierniewice, 96-100
Tel. Adwokat: 603-334-450
Tel. Księgowa: 665 654 604