"Rozmawiamy z naszymi Klientami językiem rozwiązań, a nie problemów"


Prowadzenie ksiąg Przychodów i Rozchodów

Profesjonalne prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów

Podatnik może samodzielnie prowadzić księgę przychodów i rozchodów lub powierzyć to zadanie biuru rachunkowemu takiemu jak nasze. Ta druga opcja to często lepsza alternatywa. Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów wymaga znajomości wielu przepisów podatkowych, pilnowania terminów, skrupulatnego i systematycznego prowadzenia dokumentacji – zapisywania operacji gospodarczych i sporządzania rejestrów. Warto dodać, że w tym przypadku przepisy zmieniają się bardzo często i trzeba je na bieżąco śledzić.

Nie każdy przedsiębiorca może pozwolić się na taką absorpcję czasu, który mógłby przeznaczyć na prowadzenie działalności, pozyskiwanie klientów, rozwijanie biznesu poprzez wdrażanie nowych pomysłów i rozwiązań. Dlatego właśnie ofertą wartą rozważenia są kompleksowe usługi, jakie w zakresie prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów proponuje nasze biuro rachunkowe.

Najlepsza opcja dla małych firm

Jeśli dany podmiot zdecyduje się na prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów, to ma obowiązek założenia tego typu dokumentu w chwili rozpoczęcia działalności i powiadomić o tym fakcie właściwy organ skarbowy. Warunkiem prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów jest także roczny limit dochodów, który nie może wynosić więcej niż 2.000.000 euro po przeliczeniu na PLN według kursu średniego NBP z dnia 1 października roku poprzedniego. Obowiązek ten spoczywa na:

  • osobach fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą,
  • osobach fizycznych, które prowadzą spółki cywilne, jawne i partnerskie – pod warunkiem, że osiągnięte przez nie przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły równowartości 2.01.00.000 euro,
  • armatorach – według definicji zawartej w ustawie o podatku tonażowym,
  • osobach wykonujących działalność gospodarczą w formie agencji i umów zlecenia,
  • osobach duchownych, które same podjęły decyzję o rezygnacji z prawa do korzystania ze zryczałtowanego podatku dochodowego,
  • osobach zajmujących się działami produkcji rolnej – gdy zgłoszą zamiar prowadzenia tej księgi.

Podmiotami, które często decydują się na prowadzenie podatkowej ksiągi przychodów i rozchodów, są małe firmy. Mają one bowiem uniwersalne zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarczych. To alternatywa do prowadzenia ksiąg rachunkowych i ryczałtowego opodatkowania podatkiem dochodowym. Jej głównym celem jest rozliczanie podatku PIT od dochodów uzyskanych z prowadzonej działalności gospodarczej.

Zaletą jest z pewnością to, że można odliczać faktycznie ponoszone koszty. Przy wysokich kosztach przynosi to korzyści podatkowe. Podatnicy zlecający nam prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów mogą liczyć na informację na temat bieżącej sytuacji prowadzonych przez nich firm.BWB Kancelaria adwokacka
ul. Jagiellońska 6 lok 14P
Skierniewice, 96-100
Tel. Adwokat: 603-334-450
Tel. Księgowa: 665 654 604